Regulamin newslettera

§1

Postanowienia ogólne

 1. Ten Regulamin określa ogólne zasady działania usługi Newslettera, dostępnego na mojej Stronie internetowej pod adresem: https://mariolaklosowskapec.com/ należącej do mnie, czyli do Marioli Kłosowskiej-Pec (dalej jako Usługodawca).
 2. Ty jako Użytkownik akceptujesz Regulamin z chwilą zapisu do usługi Newsletter’a.

§2

Definicje

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Newsletter: działalność nieodpłatna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej w celu przesyłania informacji dotyczących Usługi.

§3

Korzystanie z Newslettera

 1. Za pośrednictwem Strony świadczę usługę Newslettera.
 2. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest, gdy podasz swoje imię oraz adres e-mail i zaakceptujesz zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa.
 3. Masz możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez: 
 1. wybranie opcji anulacji subskrypcji Newslettera, zawartej każdorazowo w wiadomościach mailowych wysyłanych w ramach świadczonej Usługi, 
 2. wysłanie stosownego żądania do mnie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@mariolaklosowskapec.com.
 1. Usługę Newslettera świadczę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi możesz złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@mariolaklosowskapec.com 
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§4

Prawa i obowiązki

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z świadczeniem usługi Newslettera, podejmuję środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.  

 

§5

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Jako Usługodawca jestem również Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych, zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Jako Usługodawca jestem uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, a informacja o tym zostanie przedstawiona na Stronie.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące świadczonych usług mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 

 

Polityka Prywatności Newslettera

 

Cieszę się, że chcesz być na bieżąco i zapisałeś/aś się do udostępnianego przez mnie newslettera, działającego w ramach Strony https://mariolaklosowskapec.com. Jeśli tu jesteś, to znaczy że masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych – odpowiedź znajdziesz poniżej.

Dane przetwarza Administrator, czyli ja: Mariola Kłosowska-Pec.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane?

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przeze mnie w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. przesyłania informacji handlowych za pomocą newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Co z tym Newsletterem?

W związku z przesyłaniem Newslettera przetwarzam Twoje dane osobowe w celu realizowania działań, które mogą polegać na przesyłaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom – w końcu z jakiegoś powodu zgodziłeś się na jego otrzymywanie. 

Samo wyrażenie zgody nie wystarcza – aby przesyłać Ci newsletter, potrzebuję danych do wysyłki, a więc:

 1. imię,
 2. adres mailowy

Przy wysyłce newslettera nie działam samodzielnie – moim partnerem jest Mailerlite i dlatego jemu również zostaną przekazane powyższe dane.

Jednocześnie oświadczam, że nie podejmuję żadnych decyzji automatycznych w stosunku do Ciebie, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

Czym są te Cookies?

Moja strona (jak większość w Internecie) używa plików „cookies”. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przeze mnie, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (zostały wymienione w podstronie „Z kim dzielę się danymi?”). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Uprzedzam: jeżeli wyłączysz lub radykalnie ograniczysz obsługę plików cookies to strona może działać gorzej lub niektóre z funkcji zostaną poza Twoim zasięgiem.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu, gdy:

 1. nie przestanę przesyłać newslettera – jest to czas świadczenia usługi,
 2. nie wycofasz zgody na otrzymywanie newslettera,
 3. nie zgłosisz skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okresy te mogą zostać zmienione jedynie, jeżeli zobowiąże mnie do tego przepis lub też organ państwowy. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
 2. usunięcia danych, 
 3. ograniczenia przetwarzania, 
 4. wycofania zgody na przetwarzanie,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W związku z pkt 4, wycofanie zgody odbywa się przez:

 1. kliknięcie w link dostępny w dolnej części każdego wysyłanego newslettera o treści „Nie chcę otrzymywać wiadomości na temat produktów cyfrowych i biznesu online”;
 2. napisanie do mnie bezpośrednio korespondencyjnie na adres mailowy: kontakt@mariolaklosowskapec.com

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z moim uzasadnionym interesem (jako Administratora), a także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Z kim dzielę się danymi?

Jako Administrator zastrzegam sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Ciebie właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W celu obsługi strony udostępniam Twoje dane dostawcom narzędzi. Za każdym razem jednak jesteś informowany o zakresie przekazania danych oraz momencie ich przekazania do podmiotów trzecich. Podmioty te mogą mieć siedzibę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub też poza nim:

 • W ramach EOG:

 1. Mailerlite Zbierane dane (na podstawie zgody) umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal